DIGITAL HUMANVETENSKAP

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet

Hub for Digital Human Sciences

The working group for DHV at SU is now reshaping its activities into a “Hub” for Digital Human Sciences. Our new aim will be to serve as a connecting “hub” for researchers at SU interested in Digital Human Sciences. The name we have picked for the area reflects our broad approach – we include the social sciences and law in addition to the humanities.

We have previously had a three-year assignment to investigate the need for establishing the area at SU, in dialogue with all departments under the faculties of the humanities, the social sciences, and law. During that time we have arranged several workshops and conferences, including an international conference that took place last year. We are about to publish an anthology that will crown our work so far. More info will come re this.

Digital Humanvetenskap, DHV är ett spännande och växande forskningsfält där Stockholms universitet har alla möjligheter att skapa ett starkt profilområde. Här finns bredden och här finns spetskompetenser som tillsammans kan utvecklas till ett unikt och starkt område.

Stockholms universitets styrka inom det humanvetenskapliga området är att vår forskningsmiljö inkluderar humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska aspekter. Vid Stockholms universitet finns många forsknings- och utbildningsmiljöer som på olika sätt arbetar med digitala teknologier.

Rektor har anslagit medel för ett treårigt projekt som ska skapa en tvärvetenskaplig plattform för att utveckla området. Den här satsningen ska kartlägga och utveckla den digitala humanvetenskap som bedrivs, skapa en plattform för digital humanvetenskap och initiera forskningssatsningar inom fält där universitetet skulle kunna profilera sig internationellt.

Workshops

Om digital humanvetenskap och metod II

1 april 2019

Under den andra öppna workshopen om digital humanvetenskap och metod diskuterade forskare från Södertörns högskola, Stockholms universitet och Umeå universitet frågor om nya typer av tvärvetenskapliga samarbeten i relation till digitala redskap, om hur digitala redskap kan generera nya studieobjekt och om metodologiska utmaningar i relation till struktureringen av information på sociala medier och andra digitala studieobjekt.

Om digital humanvetenskap och metod I

22 november 2018

Den första öppna workshopen om digital humanvetenskap och metod syftade till att diskutera hur den nya inriktningen mot digital humanvetenskap förhåller sig till frågor om tvärvetenskaplighet och det fokus på digitala verktyg som kännetecknar traditionell digital humaniora.

Om digital humanvetenskap och historievetenskap(er)

29 augusti, 2018

Workshopens tema, digital humanvetenskap och historievetenskap(er), syftade till att ta ett brett grepp över digitaliseringens och den digitala kulturens påverkan på och konsekvenser för historiografi och historiskt inriktad forskning och undervisning.

Mona Blåsjö

Digitala beslutsprocesser

Docent Mona Blåsjö är språkvetare med stort intresse för tillämpad språkforskning om arbetsliv och institutioner. Hon har nu fått medel för projektet Beslutsprocesser med digitala redskap i det moderna arbetslivet inom Digital HumanvetenskapPengarna som Mona Blåsjö nu fått tillsammans med sin medsökande universitetslektor Ola Knutsson, DSV, ska användas för att skriva en ansökan för ett större forskningsprojekt inom området.

Michael Westerlund

Digitala verktyg för suicidprevention

Michael Westerlund universitetslektor på JMK (enheten för journalistik och media) med ett stort intresse för datormedierad kommunikation och påverkan på samhälle och individer. Han har haft ett särskilt fokus på utsatta människor – särskilt då självmordsbenägna. I projektet ”Digitala verktyg för suicidprevention” kommer Michael Westerling att genomföra en pilotstudie av Självmordsupplysningens/självmordslinjens chattsamtal.

Spännande pilotprojekt inom området Digital Humanvetenskap.

Vad är Digital Humanvetenskap? Läs mer om området?

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV