Teresa Cerratto Pargman och Cormac Mc Grath

Big data och learning analytics i högre utbildning: En kritisk genomgång av etiska och moraliska frågor

Home 5 Verksamhet 5 Projekt 5 Teresa Cerratto Pargman och Cormac Mc Grath

Vilka etiska och moraliska frågor presenteras i big data och analytics-litteraturen i förhållande till den högre utbildningens praktiker?

Institutioner för högre utbildning har nyligen börjat visa ett intresse för big data och analytics för utbildnings- och styrningssyften. Att utbildningsforskare också har visat ett intresse för fältet är tydligt genom den stora mängd rapporter, journaler och konferenser som för närvarande formerar det framväxande forskningsfältet analytics i högre utbildning, vanligtvis känt som learning analytics. Det senare är bara en, men en fundamental, komponent av big data i högre utbildning. Detta framväxande forskningsfält sammanför forskare och praktiker som har ett intresse för storskaliga datamängder med det gemensamma syftet att studera, utveckla och använda metoder som gör det möjligt att begripliggöra den lagrade datamängden.

Projektets ambition är att vara lyhört för och bidra till kunskapen om de inneboende etiska och moraliska utmaningarna big data och analytics för till kvaliteten och effektiviteten i den högre utbildningens utbildningspraktiker. Särskilt, och i relation till forskningsfältet DHV, syftar vårt arbete till att genom en kritisk och systematisk genomgång av den befintliga forskningslitteraturen om big data och analytics i högre utbildning undersöka de etiska och moraliska aspekter som är djupt inrotade i ägande, kurerande, lagrande och processande av digital data. Genom att lyfta fram sådana aspekter är vårt syfte att skapa debatt kring sociala, kulturella och värdeladdade aspekter av big data; aspekter som har en naturlig plats i diskurser om den pågående digitaliseringen av utbildningspraktiker.

Projektet relaterar särskilt till det nyetablerade DHV-fältet vid Stockholms universitet genom sitt intresse för att engagera sig i interdisciplinära studier av digitala artefakter och miljöer för att bättre förstå individen och samhället i den digitala tidsåldern. Vidare relaterar projektet till alla aspekter inkluderade i DHV-definitionen genom följande frågor:

”humanvetenskapliga studier av aktörer och deras roll i det digitala samhället”
Hur förändrar big data och analytics kunskapen, styrningspraktikerna och beslutsfattandet inom institutionellt ledarskap? Hur omstrukturerar användandet av big data och analytics studenters och universitetslärares praktiker, roller, agens, makt och identitet?

”sociala och legala aspekter, ansvars- och etikfrågor”
Vilken är den närvarande förståelsen av big data? Hur stor är big data? Vad vet vi om de sociala, etiska och rättsliga implikationerna av big data inom institutioner drivna av epistemologiska syften och kulturella värden?

”interaktioner mellan människor i digitala system och mellan människor och digitala entiteter”
Vilka är användarens rättigheter och skyldigheter beträffande att bidra till eller ta del av stora datamängder med personlig information? Hur är beteendemönster faktiskt identifierade och hur används de för att göra ekonomiska, sociala, tekniska eller rättsliga anspråk?

Inom denna kontext kommer projektet att generera ny kunskap om de etiska och moraliska utmaningarna med att använda big data och analytics i högre utbildning. Projektets resultat kommer att sammanföra forskningen inom fältet och stärka DHV vid Stockholms universitet.

Projektet är förankrat i det pågående samarbetet mellan Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) och Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL).

Teresa Cerratto Pargman

Teresa Cerratto Pargman är docent i HCI (Human-Computer Interaction eller människa-maskininteraktion på svenska) vid Institutionen för data- och systemvetenskap (Stockholms universitet) och undervisar i detta ämne på både grund- och forskarutbildningsnivå. Teresa forskar framförallt om hur användandet av informations- och kommunikationsteknologier speglar och formar etablerade praktiker och omvänt, hur nya praktiker formar utveckling och design av nya teknologier. Detta område har Teresa utvecklat bland annat i förhållande till frågor om digital teknologi och lärande. Teresa granskar även regelbundet forskningsbidrag till internationella tidskrifter som till exempel Journal of Human-Computer Interaction och Learning, Media and Technology. Bland Teresas senaste publikationer finns kapitlet ”Beyond Innovation in Mobile Learning: Towards Sustainability in Schools” (tillsammans med Marcelo Milrad) i antologin Mobile Learning: The Next Generation (New York: Routledge, 2016).

Kontaktuppgifter

e-post: tessy@dsv.su.se
Postadress: Stockholms universitet
Institutionen för data- och systemvetenskap
164 07 Kista

Fil. Dr Cormac Mc Grath

Fil. Dr Cormac Mc Grath är lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik och arbetar även med den akademisk-pedagogiska utvecklingen vid Karolinska institutet. Cormac har drivit ett flertal projekt inom forskningsområdet digitala lärandemiljöer, däribland studier om MOOC (Massive Open Online Courses).

Kontaktuppgifter

e-post: cormac.mcgrath@edu.su.se
Postadress: Stockholms universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
106 91 Stockholm