Petter Karlström

Home 5 Verksamhet 5 Projekt 5 Petter Karlström

Interaktionsdesign som kommunikation

Ända sedan grundutbildningen har Petter Karlström intresserat sig för människa-dator-interaktion. Det finns ett växande intresse för interaktionsdesign och ett stort behov av en förståelse för människans betydelse. I sitt pilotprojekt vill han bättre förstå de kommunikativa aspekterna av interaktionsdesign – hur budskap byggs in i den teknik som utvecklas.

Pilotprojektet avser sammanföra interaktionsdesign med kommunikationsvetenskaplig teoribildning. I interaktionsdesign studeras mötet mellan människa och teknik både vad gäller kognition och ergonomi. Semiotik är ett lingvistiskt och bildvetenskapligt fält där man fokuserar på mänskliga symbolsystem. Den teoribildningen kan appliceras på hur interaktiva system uppfattas, hur designers intentioner syns i gränssnitt och funktionalitet etc.

– Jag kommer att utgå från teorin, men också intervjua såväl branschföreträdare som användare Jag vill till exempel veta vilken kunskap och information som syns, vad som signalleras och vad som uppfattas, förklarar Petter Karlström.

Projektet ska ge ett teoretiskt bidrag kring tolkning av interaktiva system såväl som kunskap om hur utvecklare själva ser på design som kommunikativ handling.

– Hittills har ingenjörerna styrt, men nu har vi användare som ställer krav och har förväntningar. De har helt andra förväntningar på interaktionsdesignen, förklarar Petter.

Huvudsyftet med att även använda intervjudata är att befästa teoribildningen även i designpraktiken, något som sällan görs i den semiotiska forskningen kring digitala media.

2009 disputerade Petter med avhandlingen “CALL of the Wild: Using language technology in the second language classroom”,

Petter Karlström

Bio

Lektor Institutionen för Data- och systemvetenskap
Petter är koordinator för kandidatprogrammet Interaktionsdesign vid Stockholms universitet.

Forskning

Petter har information society som forskningsområde. Hans forskningsintressen handlar om design som kommunikativ handling, teknikfilosofi samt provokativ design.

Utbildning

Petter har en grundutbildning i datalingvistik på Göteborgs universitet.
2009 disputerade Petter med avhandlingen “CALL of the Wild: Using language technology in the second language classroom”.

Arbetar vid: Institutionen för data- och systemvetenskap
Telefon: 08-16 16 23
E-post: petter@dsv.su.se
Besöksadress: Nodhuset, Borgarfjordsgatan 12
Postadress: Institutionen för data- och systemvetenskap, 164 07 Kista