Natasha Webster och Qian Zhang

Invandrare, arbetsliv och den växande svenska digitala ekonomin

Home 5 Verksamhet 5 Projekt 5 Natasha Webster och Qian Zhang

När staden börjar stänga ner efter den traditionella arbetsdagens slut kommer en stor grupp arbetare att plocka fram cyklar, färdigställa bilar, packa mat och granska kartan. En kvinna från Kina har de två senaste dagarna bakat tårtor för en fest på Ericsson. En man från Bulgarien har nyss avslutat sitt vanliga arbete och hämtat sin son på skolan. Nu förbereder han sin bil för att köra en Uber-kund till flygplatsen. Dessa arbetare drivs av ett pling i mobilen och vi ser dem hektiskt kryssa genom staden med leveranser av varor och tjänster. ”Gig-arbetare” är personer med flexibelt arbete och korta uppdrag, vilka hittas via appar som Uber eller Foodera, för att nämna de största. Gig-arbetarna utgör en allt större del av arbetsmarknaden och ingår i en ”gig-ekonomi”. Gig-ekonomin, driven av ny teknologi, står för nya typer av arbetsrelationer som vänder upp och ner på stora delar av vår syn på hur människor arbetar och pusslar ihop sin försörjning på en modern arbetsmarknad.

Gig-ekonomin består av flera motsättningar. Å ena sidan hyllas den som kosmopolitisk, där konsumenter kan dra nytta av fördelarna med en urban miljö. Tack vare korta och flexibla gig-uppdrag kan arbetarna finansiera sina satsningar. Å andra sidan pågår en stor del av gig-ekonomin utanför den arbetsrätt och de regelverk som finns, vilket utsätter arbetarna för farliga arbetsförhållanden, avsaknad av anställningsskydd och andra risker. Det finns indikationer på att gig-arbete i en välfärdsstat som Sverige också skapar en annan utsatthet, då gig-arbetarna inte kommer in i välfärdssystemet och utestängs från till exempel pensionssparande. Det är tydligt att beslutsfattare är osäkra på hur de skall hantera dessa snabba förändringar. Det är också tydligt att de saknar detaljerad information om dem som arbetar inom gig-ekonomin.

Nya studier bekräftar att gig-ekonomin till stor del består av samhällets mest utsatta grupper: fattiga, nyanlända invandrare, kvinnor och lågutbildade. Ojämlikheter inom dessa grupper gör dessutom att vissa gig-arbetare är ännu mer utsatta och sårbarara för strukturerna inom gig-ekonomin. Trots kritiken har liten uppmärksamhet ägnats åt olika erfarenheter hos gig-arbetare och hur gig-ekonomin fungerar i vardagen. Inte heller har långtidseffekter av gig-arbete hos sårbara grupper blivit fullständigt utforskade.

Vår studie ämnar täcka dessa glapp i ett svenskt sammanhang, där det fram till idag inte gjorts någon detaljerad studie av gig-ekonomin. Vi kommer att genom djupt kvalitativa metoder utforska de motsägelser som finns inom gig-ekonomin och belysa de sätt som kön- och rasifiering inte bara speglar bredare sociala strukturer, och polarisering av samhället i en gig-ekonomi, utan också undersöka hur dessa förstärks. I vår förstudie beskriver en kvinnlig gig-arbetare från Pakistan hur gig-ekonomin har gett henne möjligheten att starta en verksamhet i hemmet, och en kvinna från Kina använder gig-ekonomin för att tjäna pengar medan hon söker arbeten där hon kan använda sin juristexamen. Dessa två exempel visar komplexiteten inom gig-ekonomin, både genom att ge nya möjligheter och genom att leda till mindre kvalificerade arbeten, vilket visar på behovet av en djuplodande analys av invandrares erfarenheter av gig-ekonomin och dess effekter på integrationen.

Syftet med denna studie är att öka vår förståelse av gig-ekonomin i Sverige och utforska de olika sätt som gig-ekonomin utgör en ökande del av invandrares väg in på arbetsmarknaden. För att nå detta syfte kommer vi att använda oss av innovativa kvalitativa metoder som på djupet går in i gig-ekonomin i kombination med policy- och innehållsanalys.

Natasha Webster

Fil. dr Natasha Webster är forskare och lärare på Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, med ett intresse för genus, entreprenörskap, migration, arbetslivspraxis och regional utveckling. Natashas forskning har fokus på feministisk ekonomisk geografi och undersöker kvinnligt entreprenörskap i relation till migration och integration. Natasha har genomfört studier i Thailand, Kina, Sverige och Kanada. Natasha är ordförande för Forum för feministisk forskning i Stockholm och bokrecensionsredaktör för Emotion, Society and Space.

Kontaktuppgifter

e-post: natasha.webster@humangeo.su.se
Postadress: Stockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm

Qian Zhang

Fil. dr Qian Zhang är en kulturgeograf med ett stort intresse för två typer av migration: arbetskraftsinvandring och miljörelaterad migration. I relation till de neoliberala trenderna som förändrar arbetsmarknad och migrationspolitik globalt, forskar Qian i den svenska kontexten om: 1) invandrares, särskilt kvinnors, erfarenheter av att ha udda arbeten förmedlade via digitala plattformar och 2) förmedlingslänkar som skapar arbetskraftsflöden in i restaurangsektorn. Qians doktorsavhandling, Pastoralists and the Environmental State: A Study of Ecological Resettlement in Inner Mongolia, China, lades fram vid Stockholms universitet 2015 och ger nyanserad kunskap om relationen mellan miljöförändringar och migration samt reflekterar över anpassningsåtgärder.

Kontaktuppgifter

e-post: qian.zhang@humangeo.su.se
Postadress: Stockholms universitet
Kulturgeografiska institutionen
106 91 Stockholm