Definition av Digital Humanvetenskap

Digital humanvetenskap (DHV) innebär interdisciplinära studier av digitala artefakter och miljöer och deras betydelse för människan och samhället. Detta inkluderar bl.a.:

  • Humanvetenskapliga studier av aktörer och deras roll i det digitala samhället
  • Sociala och legala aspekter, ansvars- och etikfrågor
  • Interaktioner mellan människor i digitala system och mellan människor och digitala entiteter.

Denna definition har vuxit fram under arbetets gång. Arbetsgruppen anser att DHV Digital Humanvetenskap bör ha ett tydligt inslag av alla tre ämnesområden inom det humanvetenskapliga området, dvs. Humaniora, Samhällsvetenskap samt Juridik. Gruppen vill däremot inte se ett starkt fokus på ”verktyg” och system av olika slag som ofta kännetecknar traditionell Digital humaniora.