Uppdrag

Områdesnämnden för Humanvetenskap tog i februari 2016 initiativ till en satsning på ”Digital humanvetenskap” inom Stockholms universitet. Tanken var att utreda om universitetet skulle skapa en motsvarighet till de satsningar på ”Digital humaniora” som skett under de senaste åren vid andra lärosäten i Sverige och internationellt. Stockholms universitet vill bredda området till att också omfatta samhällsvetenskapliga och juridiska aspekter, eftersom dessa också ingår i det Humanvetenskapliga området.
Rektor beviljade 2016 3,5 milj kr för ett treårigt projekt för att arbeta med frågor kring Digital humanvetenskap. Områdesnämnden tillsköt 0.5 miljoner kr för att ytterligare stödja området.
En arbetsgrupp tillsattes med uppdrag att bland annat

  • Kartlägga områdets status och aktiviteter på Stockholms universitet
  • Utforma en definition och ge området en lämplig benämning
  • Anordna workshops, seminarier och arbetsmöten

På sikt ska gruppen arbeta med bl a följande frågor:

  • Saknas det någon typ av infrastruktur som är väsentlig för områdets utveckling?
  • Bör ett virtuellt nätverk skapas, en mötesplats eller något sådant för att stärka områdets verksamhet?
  • Bör man initiera någon typ av projekt för att få igång en mer samlad aktivitet?
  • Behövs möjlighet för forskare att skriva större ansökningar för projekt inom området?
  • Bör man se över behov av och möjligheter att skapa mer långsiktiga satsningar inom området?
  • Vilka övriga lämpliga aktiviteter och satsningar är möjliga?