Workshops

Som ett led i kartläggning av området Digital Humanvetenskap inom Stockholms universitet genomförs en rad workshops med olika teman med inbjudna forskare.

Om digital humanvetenskap och metod I

22 november 2018

Den första öppna workshopen om digital humanvetenskap och metod syftade till att diskutera hur den nya inriktningen mot digital humanvetenskap förhåller sig till frågor om tvärvetenskaplighet och det fokus på digitala verktyg som kännetecknar traditionell digital humaniora.

Med digital humanvetenskap (DHV) menas, förslagsvis, interdisciplinära studier av digitala artefakter och miljöer och deras betydelse för människan och samhället. Forskningsfältet överskrider inte bara ämnen och discipliner utan även gränserna mellan fakulteter. Men vad innebär detta tvärvetenskapliga angreppssätt för den vetenskapliga praktiken? Vad skulle en DHV-metod kunna vara? Och hur förhåller sig den digitala humanvetenskapens eventuella metoder till de digitala verktyg som ofta står i fokus i traditionell digital humaniora?

Workshopen inleddes av en panel med följande deltagare: David Gunnarsson Lorentzen, universitetslektor, Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås; Per Israelson, forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet; Victoria Johansson, universitetslektor i allmän språkvetenskap och biträdande föreståndare för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Efter den inledande paneldiskussionen var ordet fritt.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden