Workshops

Som ett led i kartläggning av området Digital Humanvetenskap inom Stockholms universitet genomförs en rad workshops med olika teman med inbjudna forskare.

Om digital humanvetenskap och historievetenskap(er)

29 augusti, 2018

Workshopens tema, digital humanvetenskap och historievetenskap(er), syftade till att ta ett brett grepp över digitaliseringens och den digitala kulturens påverkan på och konsekvenser för historiografi och historiskt inriktad forskning och undervisning

Frågorna som diskuterades var: Vad innebär den postdigitala situationen för teori och metod på det historievetenskapliga området? Hur påverkas de vetenskapliga undersökningsobjekten och hållningen till dem i vår post-digitala tid? Vad skulle ett tvärvenskapligt och interdisciplinärt förhållningssätt kunna vara inom fältet ”historievetenskap som digital humanvetenskap”? Vad innebär digitaliseringen för undervisningen och studenternas möte med historiska vetenskaper av olika slag? Hur fungerar befintlig digital infrastruktur (på och utanför universitetet) i den akademiska miljön, och vilket slags infrastruktur (insamling, arkivering, tillgänglighet, spridning, kulturarvsinstitutioner m.m.) vill vi se i framtiden?

Workshopens upplägg:

  • Introduktion till projektet Digital humanvetenskap.
  • Deltagarna presenterar sig, sin forskning och annan verksamhet.
  • Diskussioner utifrån dagens frågor kring vad som kan rymmas inom digital humanvetenskap, och hur fältet, med särskild tonvikt på historievetenskap, skulle kunna se ut i framtiden.

Deltagare var, förutom arbetsgruppen för DHV, Klara Arnberg, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet; Annika Berg, idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet; Anna Dahlgren, konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet; Rasmus Fleischer, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet; Maija Runcis, Historiska institutionen, Stockholms universitet; Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet; Mauro Zamboni, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV

DHV

NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, 164 55 Kista, Sweden