Karin Helander

Vi ska skapa en plattform för Digital Humanvetenskap som profilerar oss nationellt och internationellt

Om Karin Helander
Karin Helander är professor i teatervetenskap och vicerektor för Humanvetenskapliga området.
Hon är ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap och lärare vid Centrum för barnkulturforskning, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt Institutionen för kultur och estetik.
Karin undervisar inom kurser i teatervetenskap (GN) och i barnkultur (GN och AN) samt om barns rättigheter inom Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap. Hon handleder doktorander i såväl teatervetenskap som barn- och ungdomsvetenskap med inriktning barnkultur.

Vicerektor Karin Helander är initiativtagare till satsningen på projektet Digital Humanvetenskap. Hon konstaterade att här finns ett spännande och växande forskningsfält där Stockholms universitet har alla möjligheter att skapa ett starkt profilområde. Det treåriga projektet ska skapa en tvärvetenskaplig plattform för att utveckla området.

Vicerektor Karin Helander står bakom ansökan till projektet Digital Humanvetenskap. En omvärldsanalys visar att området i gränssnittet mellan digitala teknologier och humanvetenskap är ett snabbt framväxande fält både nationellt och internationellt. I Sverige finns satsningar på ”Digital Humaniora” vid flera lärosäten. Hon konstaterade att något liknande saknades inom Stockholms universitet, och det var hög tid att satsa på forskningsfältet. Den sena starten ser hon inte som en nackdel.
– Fördelen är att vi kan vi lära av andras erfarenheter och prioritera vår satsning till våra starka områden. Vår styrka inom det humanvetenskapliga området är att vår forskningsmiljö inkluderar humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska aspekter, förklarar Karin.
Inom det humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet finns en mångfald av forsknings- och utbildningsmiljöer som i olika former och utsträckning arbetar med digitala teknologier. Det finns däremot inget sammanhållande nätverk eller mer utarbetade eller formaliserade kontakter mellan dessa, inte heller finns någon överblick över vad som görs inom området påpekar Karin.
– Syftet med den treåriga satsningen är att kartlägga och utveckla den digitala humanvetenskap som bedrivs vid området, skapa en plattform för digital humanvetenskap och initiera forskningssatsningar inom fält där universitetet skulle kunna profilera sig internationellt.
Karin påpekar att Stockholms universitet genom sin bredd och storlek ger en särskilt god möjlighet att skapa en framstående forskningsmiljö inom digital humanvetenskap. Här finns bl a landets största institution inom data- och systemvetenskap, framstående expertis inom film- och medieforskning och estetiska vetenskaper samt ett flertal språkinstitutioner.
– Vid Stockholms universitet finns också flera intressanta tvärvetenskapliga satsningar inom humanvetenskap. Här finns expertis inom ett flertal specialistområden som saknar motstycke på andra lärosäten i landet, understryker Karin.
Karin Helander tog initiativ till ett profilseminarium den 15e november 2016. Det var ett möte i Aula Magna med ett 50-tal deltagare från alla tre fakulteter inom området. Mötet bekräftade det stora intresset för forskningsfältet Digital Humanvetenskap.
– Jag ser att vi verkligen är på väg mot något intressant och betydelsefullt. Det känns att vi har alla möjligheter att skapa ett starkt profilområde för Stockholms universitet inom Digital Humanvetenskap, avslutar Karin Helander.