Kartläggning

En viktig del i uppdraget är att kartlägga forskningen inom Digital Humanvetenskap, DHV inom Stockholms universitet.

Enkät

En elektronisk enkät har sänts ut till samtliga institutioner och centra inom Humanistisk, Samhällsvetenskaplig och Juridisk fakultet. Enkäten innehåller bl.a. frågor kring om institutionen har ett eget eller känner till något projekt som skulle kunna hänföras till Digital humanvetenskap, hur man ser på en eventuell satsning på digital humanvetenskap, och om man skulle vilja delta i sådan satsning.
Över 40 institutioner eller motsvarande har svarat på enkäten, som för närvarande håller på att analyseras. Redan nu står det dock klart att det redan idag bedrivs ett antal olika aktiviteter som skulle kunna hör till DHV-området.

Frågeformulär profilseminarium

Under profilseminariet delades också ett speciellt frågeformulär ut till deltagarna med dessa frågor:

  • Anser du att Digital humanvetenskap är något som Stockholms universitet bör satsa på?
  • Arbetar du eller någon annan forskare vid din institution med något som skulle kunna hänföras till DHV? o Om så är fallet – beskriv denna forskning i korta ordalag
  • Anser du att någon central infrastruktur saknas på universitet för att DHV-relaterad forskning skall kunna utvecklas? o Om ja, vilken typ av infrastruktur då?

Ett nytt och aktuellt forskningsfält inom Stockholms universitet Copyright © 2017 - 2019 DHV